Advanced Certificate in Project Management

6e-læringskurs
30studiepoeng
(42)

Advanced Certificate in Project Management

Et studie som gir deg videregående forståelse for prosjektledelse. Advanced Certificate in Project Management gjennomføres som et nettstudie med en avsluttende multiple choice-eksamen. Du kan gjennomføre studieløpet i det tempoet du selv ønsker, slik at det lar seg kombinere med jobb. I tillegg får du 30 studiepoeng i prosjektledelse fra SKEMA Business School.

Praktiske prosjektledelseskurs i verdensklasse

Diploma in Project Management og Advanced Certificate in Project Management er tuftet på internasjonalt beste praksis og praktiske erfaringer fra et tusentalls prosjekter. Når du tar kurs gjennom Metier er du sikret kvalitet på beste internasjonale nivå. På Financial Times prestisjetunge rangering av verdens beste handelshøyskoler er Metier, i samarbeid med SKEMA Business School, rangerte som et av verdens beste, og eneste prosjektledelsesstudie som kan inngå i en Executive MBA i prosjektledelse.

Kursmoduler og innhold

Advanced Certificate in Project Management gjennomføres som nettstudier og er delt inn i to bolker som hver består av 3 nettkurs med avsluttende eksamener. Studiet gjennomføres i det tempo du selv ønsker, og er utviklet for å kunne kombineres med full jobb.

Modul 1: Prosjektledelse - oversikt og innsikt
Kurset i prosjektledelse gir deg en unik innsikt og forståelse for helheten i prosjektfaget. Vi tar deg raskt opp på et nivå hvor du kan bidra som en kvalifisert prosjektressurs med faglig trygghet. Dersom du allerede har erfaring med prosjekter og prosjektledelse, vil denne delen av kurset gi deg en faglig kunnskapsoppdatering med nye knagger å henge erfaringen på.

Prosjektledelse er en målrettet ledelses- og organisasjonsform som utnytter kompetanse og ressurser på tvers av organisasjonen. For å fungere effektivt kreves det at alle som er involvert har tilstrekkelig kunnskap om faget.

Noe av det du vil lære:

 • Forståelse for helheten i faget prosjektledelse
 • Sentrale begreper, kunnskapsområder og prosesser i prosjektfaget
 • Hva som kreves for å lykkes med prosjekter

Dette inneholder kurset:

 • Prosjekter og terminologi
 • Kunde- og leverandørperspektiv
 • Prosjektets faser, prosesser og beslutningsmilepæler
 • Organisering, roller og ansvar, samspill med linjeorganisasjonen
 • Eierstyring av prosjekter
 • Effektmål og resultatmål
 • Aktiviteter ved oppstart, planlegging, gjennomføring og avslutning av prosjekter
 • Usikkerhetsstyring, endringshåndtering og kontraktsstyring
 • Kvalitet i prosjektarbeid
 • Kommunikasjon og samarbeid
 • Realisering av gevinster
Modul 2: Prosjektledelse i praksis
Dette kurset går gjennom prosjektprosessen trinn for trinn og tar opp helheten du trenger forståelse for hvis du skal kunne levere resultater som forventet.

Med utgangspunkt i prosjektmodellen ser man ledelse og styring i et helhetsperspektiv og integrerer alle fagområdene som ble tatt opp i grunnkurset. Kurset er praktisk orientert, med fokus på hva prosjekteier, prosjektleder og prosjektdeltaker kan gjøre for å sikre suksess i sin del av prosjektet.

Dette lærer du:

 • Ha tilegnet seg kunnskaper om hvordan man i praksis etablerer, planlegger, gjennomfører og avslutter et prosjekt
 • Ha god kunnskap om hvordan de forskjellige fasene i et prosjekt ledes og styres
 • Ha fått forståelse for hvilke utfordringer man kan møte som prosjektleder eller prosjekteier og fått innsikt i hvordan disse skal håndteres
 • Ha forbedret sin evne til å håndtere relasjonen til aktørene i prosjektet

Dette inneholder kurset:

 • Prosjektmodell og styringsmodell
 • Hvordan etablere et prosjekt?
 • Styring av prosjektledelsesteam og prosjektteam
 • Planlegging av prosjekt, inkludert etablering av strategier og planer
 • Daglig ledelse av prosjektet
 • Administrative rutiner og prosesser
 • Kvalitetsledelse i prosjektet og prosjektavslutning
 • Gevinster og gevinstrealisering
Modul 3: Planlegging, oppfølging og kontroll i prosjekter
Å levere et prosjekt er en balansegang. Eiere vil gjerne begrense hvor lang tid det skal ta og hvor mye det skal koste, samtidig som de helst vil ha maksimalt omfang og høyest mulig kvalitet. Å styre prosjektet vel i havn med riktig balanse mellom disse faktorene krever aktiv styring og kontroll av fremdrift og resultater.

Dette kurset formidler teknikker som gir oversikt og forutsigbarhet for både prosjektleder og eiere. Innholdet er i stor grad rettet mot styring av prosjekttrekanten - omfang/kvalitet, tid og kostnader.

Dette lærer du:

 • Hvilke grep som kan tas for å ha oversikt og kontroll over prosjektet
 • Teknikker for å planlegge og kontrollere tid, kostnader og kvalitet
 • Helhetlig forståelse for de mest anerkjente teknikkene for styring av kostnad, tid og omfang og når disse bør brukes

Dette Inneholder i kurset:

 • Etablering av prosjektets gjennomføringsstrategi
 • Omfangsplanlegging og - nedbrytning
 • Etablering av fremdriftsplan
 • Nettverksplanlegging – Planlegging ved bruk av avhengigheter
 • Analyse av fremdriftsplan og beregning av kritisk sti
 • Kostnadsestimering og budsjettering – etablering av S-kurve
 • Fremdriftsmåling
 • Kostnadskontroll og budsjettrevisjoner
 • Inntjent verdi metoden
 • Prognostisering ved bruk av inntjent verdi
 • Endrings- og avvikshåndtering
 • Styring av produktkvalitet
Eksamen: Diploma in Project Management

Kriterier

For å kunne melde deg opp til eksamen for Diploma in Project Management må du ha fullført de tre første kursmodulene i studiet.

Praktisk informasjon om eksamen

Eksamen er nettbasert og gjennomføres i læringsportalen myMetier. Den består av 70 multiple choice spørsmål som skal besvares på 90 minutter. Du vil få fire svaralternativer på hvert spørsmål, og ett av svaralternativene er korrekt.

Sensur

Sensur tar ca. 6-8 uker med fratrekk fra ferier. Karakterutskriften utstedes av SKEMA Business School og vil bli tilsendt per post til den adressen du oppgir i et spørreskjema du får tilsendt for å dokumentere krav for studiepoeng.

Modul 4: Prosjektorganisering og teamutvikling
Gjennom dette kurset vil du få innsikt i viktige regler og prinsipper for bygging av en effektiv prosjektorganisasjon. I tillegg lærer du sentrale metoder og forutsetninger for å etablere og utvikle et motivert team.

Utfordringer i prosjekter er ofte knyttet til organisatoriske forhold. Riktig organisering og et motivert team er derfor nøkkelen til prosjektsuksess.

Dette lærer du:

 • Viktige regler og prinsipper for bygging av en effektiv prosjektorganisasjon
 • Metoder og verktøy for bygging, vedlikehold og ledelse av team
 • Sentrale prinsipper for fungerende team og god teamledelse

Dette inneholder kurset:

 • Organisering og ledelse i prosjekter
 • Makt og innflytelse
 • Den funksjonelle prosjektorganisasjon
 • Den selvstendige prosjektorganisasjon
 • Matriseorganisasjonen
 • Roller og ansvar
 • Rollen som prosjekteier
 • Prosjektlederrollen
 • Prosjektleders ansvar
 • Effektive team
 • Motivasjon
 • Håndtering av interessenter
Modul 5: Kontraktsstyring i prosjekter
Kurset gir kunnskap om god praksis i kontraktsstyring. Du får en praktisk tilnærming til kontrakter som ofte gir umiddelbar verdi i prosjekter.

Mangelfulle kontrakter er en av hovedårsakene til at mange prosjekter opplever krevende samarbeidsforhold mellom kontraktspartene og overskridelser av tid og kostnader. Kontraktsstyring innebærer å bruke kontrakten som et styringsverktøy gjennom hele prosjektets livsløp. Fra etablering av rett kontraktsstrategi til oppfølging av egne og kontraktsparters forpliktelser i kontrakten. Manglende profesjonalitet medfører ofte situasjoner hvor man opplever motpart som urimelig. Imidlertid er ofte sannheten at man selv har satt seg i denne situasjonen og at motparten har legitime krav.

Dette lærer du:

 • Forståelse for kontraktens sentrale rolle for å oppnå et godt prosjektresultat
 • Å kunne bruke kontrakter som et effektivt styringsverktøy og forstå hvordan endringer påvirker kontrakten
 • Sentrale metoder og teknikker for å skape et godt forhandlingsklima

Dette inneholder kurset:

 • Prosjekter og kontrakter
 • Kontraktstrategi
 • Kontraktsprosessen
 • Krav til kontrakten
 • Kontraktsdokumenter
 • Kontraktstyper
 • Forhandlinger
 • Kontraktsadministrasjon
 • Endringer
 • Konflikter
 • Internasjonale kontrakter
 • Avslutning av kontrakten
Modul 6: Styring av prosjektusikkerhet
Prosjekter settes i gang for å løse avgrensede oppgaver med klare mål hvor det er en grad av unikhet. Unikheten varierer fra å gjøre noe helt nytt- til å løse en kjent oppgave med et nytt team. Unikheten og påvirkning fra omgivelsene skaper usikkerheter - risiko og muligheter.

At et prosjekt er påvirket av usikkerheter er ingen unnskyldning for å levere et dårlig resultat. Det er like mye en god grunn til å kunne levere et prosjekt bedre enn avtalt. God prosjektledelse og –styring handler om å være i forkant av usikkerhetene og aktivt håndtere, ta hensyn til og utnytte disse under planlegging og gjennomføring. Styring av usikkerhet gir forutsigbarhet. Dette kurset fokuserer på metoder, prosesser og teknikker for analyse og styring av usikkerhet i prosjekter – selvfølgelig i kombinasjon med god praksis innen prosjektledelse som helhet.

Dette lærer du:

 • Hvordan du med kunnskap om et prosjekts utfallsrom og styring av usikkerhet kan sikre prosjektsuksess
 • Metoder og teknikker for å identifisere, analysere og styre usikkerheter i prosjekt
 • Hvordan usikkerhetsanalyser kan benyttes for å frembringe et godt styrings- og beslutningsunderlag, både for prosjektleder og prosjekteier.

Dette inneholder kurset:

 • Prosjektledelse og styring av usikkerhet
 • Styring av usikkerhet gjennom prosjektets faser
 • Prosess for usikkerhetsanalyser
 • Planlegging og oppfølging av tiltak for å utnytte muligheter og redusere risiko
 • Usikkerhet; tid, kostnader og kontrakter
 • Beregningsmodeller
 • Mennesket i prosessen – hvordan kan vi skape gode gruppeprosesser som er nøkkelen til gode usikkerhetsanalyser?
Eksamen: Advanced Certificate in Project Management

Kriterier

For å kunne melde deg opp til eksamen for Advanced Certificate in Project Management må du ha fullført Diploma in Project Management i tillegg til de tre siste kursmodulene i studiet.

Praktisk informasjon om eksamen

Eksamen er en online 15 studiepoengs multiple choice eksamen som består av 70 spørsmål som skal besvares på 90 minutter.

Sensur

Sensur tar ca. 10-12 uker med fratrekk fra ferier. Karakterutskriften utstedes av SKEMA Business School og vil bli tilsendt per post til den adressen du oppgir i et spørreskjema du får tilsendt for å dokumentere krav for studiepoeng.

Anbefalt studielitteratur
I tillegg til selvstudie og samlinger vil følgende bøker være et godt supplement og bidra til økt forståelse for faget prosjektledelse. Bøkene kan kjøpes av PMI, www.pmi.org, Amazon, www.amazon.com eller Akademika/Norli.

Relevant for hele programmet

 • Meredith, J. M., and Mantel, S. J. Project Management. A managerial approach. Last edition. John Wiley & Sons
 • Styring av vellykkede prosjekter med PRINCE2. 2009. TSO/Cabinet Office. UK
 • Project Management Institutes Body of Knowledge - PMBOK® Guide – 5th Edition
 • APM – Association for project management. 2012. UK. ISO 21500:2012. Guidance on project management

Prosjektledelse - oversikt og innsikt

 • Reve, T., Kolltveit, B., Lereim, J. Prosjekt: Strategi, organisering, planlegging og gjennomføring. Universitetsforlaget
 • Gardiner, P. Project Management. A Strategic Planning Approach. Palgrave

Prosjektledelse i praksis

 • Kerzner, H. Advanced Project Management. Best practices on implementation. John Wiley & Sons
 • Project management – Achieving competitive advantage by Jefferey K. Pinto (Pearson, 2009)
 • Målrettet prosjektstyring – Erling S. Andersen (NKI-forlaget 2009)

Planlegging, oppfølging og kontroll i prosjekter

 • Rolstadås et al 2014: Praktisk Prosjektledelse – fra ide til gevinst
 • Fleming, Q. W., Earned Value Project Management. PMI.

Styring av prosjektusikkerhet

 • Husby, O., Kilde, H. Usikkerhet som Gevinst. Vestfjorden

Prosjektorganisering og teamledelse

 • Jessen, S. A. Prosjektadministrative metoder. Gyldendal Akademiske.

Kontraktstyring i prosjekt

 • Fleming, Q. Project Procurement Management: Contracting, Subcontracting, Teaming. PMI.

Opptakskrav

For å kunne gå opp til et studiepoenggivende kurs må du kunne dokumentere at du tilfredsstiller kravene til generell studiekompetanse eller realkompetanse).

Generell Studiekompetanse

Fullført og bestått 3-årig videregående opplæring med følgende fag:

Norsk (4+5+5 uketimer)
Engelsk (5 uketimer)
Matematikk (5 uketimer)
Naturfag (5 uketimer)
Samfunnsfag (6 uketimer): nyere historie (4 timer) og samfunnslære (2 timer)

Realkompetanse

Søkere som har fylt 23 år i opptaksåret og har 5 års fulltids arbeidserfaring eller 5 års kombinasjon av arbeidserfaring og utdanning. Som arbeidserfaring kan en også regne omsorgsarbeid og militær førstegangstjeneste/ siviltjeneste.

Anerkjent kompetansebevis

Etter endt eksamen får du tildelt studiebevis og sertifikat som dokumenterer prosjektkompetansen din.

 • Diploma in Project Management dokumenterer at du har fullført første halvdel av studieløpet.
 • Advanced Certificate in Project Management dokumenterer at du har fullført siste halvdel av studieløpet.
 • I tillegg får du et karakterbevis som utstedes av SKEMA Business School i Frankrike og dokumenterer at du har fullført 30 studiepoeng.

 

Gjør som de beste

Prosjektkompetanse trengs i alle bransjer. Derfor er et videreutdanningsløp i prosjektledelse verdifullt for deg som ønsker kompetanse som kommer til å være ettertraktet i fremtiden.

Over 3 000 profesjonelle prosjektledere har tatt studiet i Diploma in Project Management og Advanced Certificate in Project Management. Studiet brukes av et hundretalls små og store internasjonale selskaper som intern prosjektlederopplæring.

 • Prisbelønnet e-læringsmetode som vil hjelpe deg gjennom studieløpet på en effektiv og smart måte
 • Full fleksibilitet til å studere når og hvor det passer deg
 • Lar seg enkelt kombinere ved siden av fulltidsjobb
 • Kursene kan bygges videre på med en Executive MBA i prosjektledelse
 • Egen nettmentor - mulighet til å stille faglige spørsmål gjennom kursperioden
 • Øk egen verdi i arbeidsmarkedet med en ettertraktet kompetanse
6e-læringskurs
30studiepoeng
(42)

Målgruppe

Prosjektledere, linjeledere, ressurseiere og andre som ønsker prosjektledelse som karriervei.

Prøv vårt prisbelønnede nettkurs gratis

For at du skal få et innblikk i hvordan det er å ta nettkurs hos oss tilbyr vi deg å prøve de første tre kapitlene av grunnkurset i dette studiet gratis!

Last ned brosjyre

Last ned gratis brosjyre og få en oversikt over det du trenger for å bli en dyktig prosjektleder samtidig som du får en sertifisering og studiepoeng i prosjektledelse.

Vil du vite mer om dette studiet?

Våre samarbeidspartnere

Jeg har funnet utdanningen praktisk rettet og nyttig. Det har derfor vært et morsomt studie å gjennomføre. Jeg har dessuten forsøkt mye av det jeg har lært i praksis og sett at det fungerer. Det bidrar til inspirasjon i læreprosessen!

Hege Gro Høiland, Politiet

Bli med på en kunnskapsreise om prosjektledelse sammen med Metier OEC, da får du kunnskap om hvordan det på en best mulig måte skjer.

Anita Thoresen Midthaug, Istad Kraft AS

En effektiv og forståelig måte å lære teorien rundt prosjektledelse på.

Reidar Tolsrød, Prosjektleder, Enwa PMI AS

Bli mer bevisst på prosjektrollene i din egen organisasjon.

Cecilie Skaarer, Atea

På dette kurset har alle noe å hente – uansett hvor mange prosjekter man har vært med i tidligere

Tore Fredriksen, Nets

Et lettfattelig kurs, som gir en god innsikt i prosjektledelse, med verktøy som det er enkelt å bruke

Eli-Anne Bødal, Kinnarps

Nyttig kurs for alle som er involvert i prosjekter uavhengig av rolle.

Rune Sigvartsen, Nets

Felles plattform for de som arbeider med prosjekter, slik at alle forstår prosjektets gang og er innforstått med definisjoner og begreper.

Sigurd Eikerol, Eidsiva Vannkraft

Bestilling

Bestill nå og kom i gang med det samme. Du har tilgang til e-læringen i ett år og bestemmer selv tid og sted for dine studier.