Diploma in Project Management

3e-læringskurs
15studiepoeng
(47)

Diploma in Project Management

Et nettstudie som gir deg grunnleggende forståelse for prosjektledelse. Diploma in Project Management består av tre e-læringsmoduler (se innhold i disse lenger ned på siden) og en avsluttende multiple choice-eksamen. Kurset fokuserer på det grunnleggende ved et prosjekt og gir deg en detaljert innføring i prosjektfaget. I tillegg får du kunnskapen og verktøyene for å bli en god prosjektleder. Du kan gjennomføre sertifiseringsløpet i det tempoet du selv ønsker, slik at det lar seg kombinere med jobb. Ved å ta eksamen får du 15 studiepoeng i prosjektledelse fra SKEMA Business School.

 Studiet passer for deg som:

 • Ønsker å bli prosjektleder og har liten kunnskap om prosjektledelse fra før
 • Er ny som prosjektleder og ønsker å få kunnskapen du trenger for å bli trygg i rollen
 • Har litt erfaring med prosjektledelse, og ønsker å sette kunnskapen du trenger for å lede vellykkede prosjekter i system.

 

Praktiske prosjektledelseskurs i verdensklasse

Diploma in Project Management er tuftet på internasjonalt beste praksis og praktiske erfaringer fra et tusentalls prosjekter. Når du tar kurs gjennom Metier er du sikret kvalitet på beste internasjonale nivå. På Financial Times prestisjetunge rangering av verdens beste handelshøyskoler er Metier, i samarbeid med SKEMA Business School, rangerte som et av verdens beste, og eneste prosjektledelsesstudie som kan inngå i en Executive MBA i prosjektledelse.

Kursmoduler og innhold

Diploma in Project Management gjennomføres som et nettstudie med en avsluttende multiple choice-eksamen. Sertifiseringsløpet gjennomføres i det tempo du selv ønsker, og er utviklet for å kunne kombineres med full jobb.

Modul 1: Prosjektledelse - oversikt og innsikt

Kurset i prosjektledelse gir deg en unik innsikt og forståelse for helheten i prosjektfaget. Vi tar deg raskt opp på et nivå hvor du kan bidra som en kvalifisert prosjektressurs med faglig trygghet. Dersom du allerede har erfaring med prosjekter og prosjektledelse, vil denne delen av kurset gi deg en faglig kunnskapsoppdatering med nye knagger å henge erfaringen på.

Prosjektledelse er en målrettet ledelses- og organisasjonsform som utnytter kompetanse og ressurser på tvers av organisasjonen. For å fungere effektivt kreves det at alle som er involvert har tilstrekkelig kunnskap om faget.

Noe av det du vil lære:

 • Forståelse for helheten i faget prosjektledelse
 • Sentrale begreper, kunnskapsområder og prosesser i prosjektfaget
 • Hva som kreves for å lykkes med prosjekter

Dette inneholder kurset:

 • Prosjekter og terminologi
 • Kunde- og leverandørperspektiv
 • Prosjektets faser, prosesser og beslutningsmilepæler
 • Organisering, roller og ansvar, samspill med linjeorganisasjonen
 • Eierstyring av prosjekter
 • Effektmål og resultatmål
 • Aktiviteter ved oppstart, planlegging, gjennomføring og avslutning av prosjekter
 • Usikkerhetsstyring, endringshåndtering og kontraktsstyring
 • Kvalitet i prosjektarbeid
 • Kommunikasjon og samarbeid
 • Realisering av gevinster 

Forventet tidsbruk: 30 – 40 timer

Modul 2: Prosjektledelse i praksis

Dette kurset går gjennom prosjektprosessen trinn for trinn og tar opp helheten du trenger forståelse for hvis du skal kunne levere resultater som forventet.

Med utgangspunkt i prosjektmodellen ser man ledelse og styring i et helhetsperspektiv og integrerer alle fagområdene som ble tatt opp i grunnkurset. Kurset er praktisk orientert, med fokus på hva prosjekteier, prosjektleder og prosjektdeltaker kan gjøre for å sikre suksess i sin del av prosjektet.

Dette lærer du:

 • Ha tilegnet seg kunnskaper om hvordan man i praksis etablerer, planlegger, gjennomfører og avslutter et prosjekt
 • Ha god kunnskap om hvordan de forskjellige fasene i et prosjekt ledes og styres
 • Ha fått forståelse for hvilke utfordringer man kan møte som prosjektleder eller prosjekteier og fått innsikt i hvordan disse skal håndteres
 • Ha forbedret sin evne til å håndtere relasjonen til aktørene i prosjektet

Dette inneholder kurset:

 • Prosjektmodell og styringsmodell
 • Hvordan etablere et prosjekt?
 • Styring av prosjektledelsesteam og prosjektteam
 • Planlegging av prosjekt, inkludert etablering av strategier og planer
 • Daglig ledelse av prosjektet
 • Administrative rutiner og prosesser
 • Kvalitetsledelse i prosjektet og prosjektavslutning
 • Gevinster og gevinstrealisering

Forventet tidsbruk: 25 – 35 timer

Modul 3: Planlegging, oppfølging og kontroll i prosjekter

Å levere et prosjekt er en balansegang. Eiere vil gjerne begrense hvor lang tid det skal ta og hvor mye det skal koste, samtidig som de helst vil ha maksimalt omfang og høyest mulig kvalitet. Å styre prosjektet vel i havn med riktig balanse mellom disse faktorene krever aktiv styring og kontroll av fremdrift og resultater.

Dette kurset formidler teknikker som gir oversikt og forutsigbarhet for både prosjektleder og eiere. Innholdet er i stor grad rettet mot styring av prosjekttrekanten - omfang/kvalitet, tid og kostnader.

Dette lærer du:

 • Hvilke grep som kan tas for å ha oversikt og kontroll over prosjektet
 • Teknikker for å planlegge og kontrollere tid, kostnader og kvalitet
 • Helhetlig forståelse for de mest anerkjente teknikkene for styring av kostnad, tid og omfang og når disse bør brukes

Dette Inneholder i kurset:

 • Etablering av prosjektets gjennomføringsstrategi
 • Omfangsplanlegging og - nedbrytning
 • Etablering av fremdriftsplan
 • Nettverksplanlegging – Planlegging ved bruk av avhengigheter
 • Analyse av fremdriftsplan og beregning av kritisk sti
 • Kostnadsestimering og budsjettering – etablering av S-kurve
 • Fremdriftsmåling
 • Kostnadskontroll og budsjettrevisjoner
 • Inntjent verdi metoden
 • Prognostisering ved bruk av inntjent verdi
 • Endrings- og avvikshåndtering
 • Styring av produktkvalitet

Forventet tidsbruk: 25 – 35 timer

Eksamen: Diploma in Project Management

Kriterier

For å kunne melde deg opp til eksamen for Diploma in Project Management må du ha fullført de tre første kursmodulene i studiet

Praktisk informasjon om eksamen

Eksamen er nettbasert og gjennomføres i læringsportalen myMetier. Den består av 70 multiple choice spørsmål som skal besvares på 90 minutter. Du vil få fire svaralternativer på hvert spørsmål, og ett av svaralternativene er korrekt.

Sensur

Sensur tar ca. 6-8 uker med fratrekk fra ferier. Karakterutskriften utstedes av SKEMA Business School og vil bli tilsendt per post til den adressen du oppgir i et spørreskjema du får tilsendt for å dokumentere krav for studiepoeng.

Supplerende studielitteratur

I tillegg til selvstudie vil følgende bøker være et godt supplement og bidra til økt forståelse for faget prosjektledelse. Bøkene kan kjøpes av PMI, www.pmi.org, Amazon, www.amazon.com eller Akademika/Norli.
OBS: Denne litteraturlisten er ikke et krav for å fullføre kurset og bestå eksamen, kun et valgfritt supplement

Relevant for hele programmet

 • Meredith, J. M., and Mantel, S. J. Project Management. A managerial approach. Last edition. John Wiley & Sons
 • Styring av vellykkede prosjekter med PRINCE2. 2009. TSO/Cabinet Office. UK
 • Project Management Institutes Body of Knowledge - PMBOK® Guide – 5th Edition
 • APM – Association for project management. 2012. UK. ISO 21500:2012. Guidance on project management

Prosjektledelse - oversikt og innsikt

 • Reve, T., Kolltveit, B., Lereim, J. Prosjekt: Strategi, organisering, planlegging og gjennomføring. Universitetsforlaget
 • Gardiner, P. Project Management. A Strategic Planning Approach. Palgrave

Prosjektledelse i praksis

 • Kerzner, H. Advanced Project Management. Best practices on implementation. John Wiley & Sons
 • Project management – Achieving competitive advantage by Jefferey K. Pinto (Pearson, 2009)
 • Målrettet prosjektstyring – Erling S. Andersen (NKI-forlaget 2009)

Planlegging, oppfølging og kontroll i prosjekter

 • Rolstadås et al 2014: Praktisk Prosjektledelse – fra ide til gevinst
 • Fleming, Q. W., Earned Value Project Management. PMI.

Opptakskrav

For å kunne gå opp til et studiepoenggivende kurs må du kunne dokumentere at du tilfredsstiller kravene til generell studiekompetanse eller realkompetanse).

Generell Studiekompetanse

Fullført og bestått 3-årig videregående opplæring med følgende fag:

Norsk (4+5+5 uketimer)
Engelsk (5 uketimer)
Matematikk (5 uketimer)
Naturfag (5 uketimer)
Samfunnsfag (6 uketimer): nyere historie (4 timer) og samfunnslære (2 timer)

Realkompetanse

Søkere som har fylt 23 år i opptaksåret og har 5 års fulltids arbeidserfaring eller 5 års kombinasjon av arbeidserfaring og utdanning. Som arbeidserfaring kan en også regne omsorgsarbeid og militær førstegangstjeneste/ siviltjeneste.

Anerkjent kompetansebevis

Etter endt eksamen får du tildelt studiebevis som dokumenterer prosjektkompetansen din.

 • Diploma in Project Management er en sertifisering som utstedes av Metier OEC Academy og dokumenterer at du har bestått sertifiseringsløpet.
 • I tillegg får du et karakterbevis som utstedes av SKEMA Business School i Frankrike og dokumenterer at du har fullført 15 studiepoeng.

Gjør som de beste

Prosjektkompetanse trengs i alle bransjer. Derfor er et sertifiserings- og videreutdanningsløp i prosjektledelse verdifullt for deg som ønsker kompetanse som kommer til å være ettertraktet i fremtiden.

Over 3 000 profesjonelle prosjektledere har sertifisert seg i Diploma in Project Management og sertifiseringsløpet brukes av et hundretalls små og store internasjonale selskaper som intern prosjektlederopplæring.

 • Prisbelønnet e-læringsmetode som vil hjelpe deg gjennom sertifiserings- og studieløpet på en effektiv og smart måte
 • Full fleksibilitet til å studere når og hvor det passer deg
 • Lar seg enkelt kombinere ved siden av fulltidsjobb
 • Kursene kan bygges videre på med en Executive MBA i prosjektledelse
 • Egen nettmentor - mulighet til å stille faglige spørsmål gjennom kursperioden
 • Øk egen verdi i arbeidsmarkedet med en ettertraktet kompetanse
3e-læringskurs
15studiepoeng
(47)

Målgruppe

Prosjektledere, linjeledere, ressurseiere og andre som ønsker prosjektledelse som karriervei.

Prøv vårt prisbelønnede nettkurs gratis

For at du skal få et innblikk i hvordan det er å ta nettkurs hos oss tilbyr vi deg å prøve de første tre kapitlene av grunnkurset i dette studiet gratis!

Last ned brosjyre

Last ned gratis brosjyre og få en oversikt over det du trenger for å bli en dyktig prosjektleder samtidig som du får en sertifisering og studiepoeng i prosjektledelse.

Har du spørsmål om dette studiet?

Våre samarbeidspartnere

Jeg har funnet utdanningen praktisk rettet og nyttig. Det har derfor vært et morsomt studie å gjennomføre. Jeg har dessuten forsøkt mye av det jeg har lært i praksis og sett at det fungerer. Det bidrar til inspirasjon i læreprosessen!

Hege Gro Høiland, Politiet

Bli med på en kunnskapsreise om prosjektledelse sammen med Metier OEC, da får du kunnskap om hvordan det på en best mulig måte skjer.

Anita Thoresen Midthaug, Istad Kraft AS

En effektiv og forståelig måte å lære teorien rundt prosjektledelse på.

Reidar Tolsrød, Prosjektleder, Enwa PMI AS

Bli mer bevisst på prosjektrollene i din egen organisasjon.

Cecilie Skaarer, Atea

På dette kurset har alle noe å hente – uansett hvor mange prosjekter man har vært med i tidligere

Tore Fredriksen, Nets

Et lettfattelig kurs, som gir en god innsikt i prosjektledelse, med verktøy som det er enkelt å bruke

Eli-Anne Bødal, Kinnarps

Nyttig kurs for alle som er involvert i prosjekter uavhengig av rolle.

Rune Sigvartsen, Nets

Felles plattform for de som arbeider med prosjekter, slik at alle forstår prosjektets gang og er innforstått med definisjoner og begreper.

Sigurd Eikerol, Eidsiva Vannkraft

Bestilling

Bestill nå og kom i gang med det samme. Du har tilgang til e-læringen i ett år og bestemmer selv tid og sted for dine studier.