Diploma in Project Management

Et 15 studiepoengs nettstudie som gir deg grunnleggende forståelse for prosjektledelse.

3e-læringskurs
15studiepoeng
(47)

Diploma in Project Management

Diploma in Project Management er vårt mest populære studie for deg som ønsker en karriere innen prosjektledelse. Kursløpet består av tre e-læringsmoduler, fire digitale workshops og en avsluttende multiple choice-eksamen. Gjennom studiet får du en god grunnmur for prosjektarbeid og kunnskapen og verktøyene du trenger for å bli en god prosjektleder.

Målgruppe

Studiet passer for deg som:

 • Ønsker å bli prosjektleder og har liten kunnskap om prosjektledelse fra før
 • Er ny som prosjektleder og ønsker å få kunnskapen du trenger for å bli trygg i rollen
 • Har litt erfaring med prosjektledelse, og ønsker å sette kunnskapen du trenger for å lede vellykkede prosjekter i system.

Nytte for deg

Ettertraktet kompetanse

 • Få dokumentert kompetanse innen prosjektledelse gjennom et studiebevis fra Metier OEC og SKEMA Business School i Frankrike
 • Bli mer attraktiv for eksisterende og fremtidige arbeidsgivere
 • Prosjektkompetanse trengs i alle bransjer. Studiet gir deg innsikten og forståelsen du trenger for å lede eller delta i prosjekter.

Spennende måte å jobbe på

 • Lær hvordan du jobber i team mot et felles mål
 • Få en strukturert tilnærming til tverrfaglig teamarbeid
 • Ingen prosjekter er like – prosjektkompetanse gir deg varierte oppgaver og mer ansvar.

Nytte for prosjektene du jobber i

Vellykkede prosjekter

 • Kompetanse i prosjektledelse er en god investering for å sikre vellykkede prosjekter.
 • Uavhengig om du leder prosjekter, fagområder eller en linjeorganisasjon med mange ansatte – så vil formell prosjektkompetanse gi virksomheten du jobber i stor verdi.

Bedre kvalitet

 • Med kunnskap om beste praksis kan du bidra med prosesser og struktur slik at din virksomhet leverer enda bedre i sine prosjekter

Mer verdi

 • God prosjektledelse hjelper din virksomhet med å få mer verdi ut av investeringer

Praktiske prosjektledelseskurs i verdensklasse

Diploma in Project Management er tuftet på internasjonalt beste praksis og praktiske erfaringer fra et tusentalls prosjekter. Når du tar kurs gjennom Metier OEC er du sikret kvalitet på beste internasjonale nivå. På Financial Times prestisjetunge rangering av verdens beste handelshøyskoler er Metier OEC, i samarbeid med SKEMA Business School, rangerte som et av verdens beste, og eneste prosjektledelsesstudie som kan inngå i en Executive MBA i prosjektledelse.

Kursmoduler og innhold

Diploma in Project Management gjennomføres som et nettstudie med en avsluttende multiple choice-eksamen. Løpet gjennomføres i det tempo du selv ønsker, og er utviklet for å kunne kombineres med full jobb.

Som en del av studieløpet kan du delta på webinarer som gjennomføres digitalt over Teams. Webinarene vil ta for seg de tre e-læringsmodulene og det vil være mulig å stille kursholder spørsmål. Vi anbefaler at du har vært igjennom e-læring i forkant av webinaret.
Webinarene gjennomføres på norsk. Om datoene for webinarer ikke passer din timeplan vil det også bli tatt opptak av webinarene slik at du kan se de når det måtte passe deg. Webinarene er ikke obligatoriske.

Kick - Off: 19. september

19. september - Kick - off 
På kick off vil du få en innføring i de tre e-læringsmodulene samt ytterligere informasjon om løpet og praktisk informasjon.

Kursholder vil også gi en innføring i kursmodul 1: Prosjektledelse - oversikt og innsikt. Det er en fordel at deltakerne har vært igjennom kursmodul 1 før oppstart.
Forventet tidsbrukt: 30 - 40 timer. Selvstudie mellom Kick-off og webinar 1 

Modul 1: Prosjektledelse - oversikt og innsikt

Kurset i prosjektledelse gir deg en unik innsikt og forståelse for helheten i prosjektfaget. Vi tar deg raskt opp på et nivå hvor du kan bidra som en kvalifisert prosjektressurs med faglig trygghet. Dersom du allerede har erfaring med prosjekter og prosjektledelse, vil denne delen av kurset gi deg en faglig kunnskapsoppdatering med nye knagger å henge erfaringen på.

Prosjektledelse er en målrettet ledelses- og organisasjonsform som utnytter kompetanse og ressurser på tvers av organisasjonen. For å fungere effektivt kreves det at alle som er involvert har tilstrekkelig kunnskap om faget.

Noe av det du vil lære:

 • Forståelse for helheten i faget prosjektledelse
 • Sentrale begreper, kunnskapsområder og prosesser i prosjektfaget
 • Hva som kreves for å lykkes med prosjekter

Dette inneholder kurset:

 • Prosjekter og terminologi
 • Kunde- og leverandørperspektiv
 • Prosjektets faser, prosesser og beslutningsmilepæler
 • Organisering, roller og ansvar, samspill med linjeorganisasjonen
 • Eierstyring av prosjekter
 • Effektmål og resultatmål
 • Aktiviteter ved oppstart, planlegging, gjennomføring og avslutning av prosjekter
 • Usikkerhetsstyring, endringshåndtering og kontraktsstyring
 • Kvalitet i prosjektarbeid
 • Kommunikasjon og samarbeid
 • Realisering av gevinster

Forventet tidsbruk: 30 - 40 timer

Webinar 1: 13. oktober

Webinar 1: 13. oktober

 • Oppsummering av kursmodul 1 - Prosjektledelse - oversikt og innsikt
 • Innføring i kursmodul 2 - Prosjektledelse i praksis
 • Q&A

Forventet tidsbruk på e-læringsmodul 2: 25 - 35 timer

Selvstudie mellom webinar 1 og webinar 2 

 

Modul 2: Prosjektledelse i praksis

Dette kurset går gjennom prosjektprosessen trinn for trinn og tar opp helheten du trenger forståelse for hvis du skal kunne levere resultater som forventet.

Med utgangspunkt i prosjektmodellen ser man ledelse og styring i et helhetsperspektiv og integrerer alle fagområdene som ble tatt opp i grunnkurset. Kurset er praktisk orientert, med fokus på hva prosjekteier, prosjektleder og prosjektdeltaker kan gjøre for å sikre suksess i sin del av prosjektet.

Dette lærer du:

 • Ha tilegnet seg kunnskaper om hvordan man i praksis etablerer, planlegger, gjennomfører og avslutter et prosjekt
 • Ha god kunnskap om hvordan de forskjellige fasene i et prosjekt ledes og styres
 • Ha fått forståelse for hvilke utfordringer man kan møte som prosjektleder eller prosjekteier og fått innsikt i hvordan disse skal håndteres
 • Ha forbedret sin evne til å håndtere relasjonen til aktørene i prosjektet

Dette inneholder kurset:

 • Prosjektmodell og styringsmodell
 • Hvordan etablere et prosjekt?
 • Styring av prosjektledelsesteam og prosjektteam
 • Planlegging av prosjekt, inkludert etablering av strategier og planer
 • Daglig ledelse av prosjektet
 • Administrative rutiner og prosesser
 • Kvalitetsledelse i prosjektet og prosjektavslutning
 • Gevinster og gevinstrealisering

Forventet tidsbruk: 25 - 35 timer

Webinar 2: 10. november

Webinar 2: 10. november

 • Oppsummering av kursmodul 2 - Prosjektledelse i praksis
 • Innføring i kursmodul 3 - Planleggning, oppfølging og kontroll i prosjekter
 • Q&A

Forventet tidsbruk på e-læringsmodul 3: 25 - 35 timer

Selvstudie mellom webinar 2 og webinar 3

 

Modul 3: Planlegging, oppfølging og kontroll i prosjekter

Å levere et prosjekt er en balansegang. Eiere vil gjerne begrense hvor lang tid det skal ta og hvor mye det skal koste, samtidig som de helst vil ha maksimalt omfang og høyest mulig kvalitet. Å styre prosjektet vel i havn med riktig balanse mellom disse faktorene krever aktiv styring og kontroll av fremdrift og resultater.

Dette kurset formidler teknikker som gir oversikt og forutsigbarhet for både prosjektleder og eiere. Innholdet er i stor grad rettet mot styring av prosjekttrekanten - omfang/kvalitet, tid og kostnader.

Dette lærer du:

 • Hvilke grep som kan tas for å ha oversikt og kontroll over prosjektet
 • Teknikker for å planlegge og kontrollere tid, kostnader og kvalitet
 • Helhetlig forståelse for de mest anerkjente teknikkene for styring av kostnad, tid og omfang og når disse bør brukes

Dette Inneholder i kurset:

 • Etablering av prosjektets gjennomføringsstrategi
 • Omfangsplanlegging og - nedbrytning
 • Etablering av fremdriftsplan
 • Nettverksplanlegging – Planlegging ved bruk av avhengigheter
 • Analyse av fremdriftsplan og beregning av kritisk sti
 • Kostnadsestimering og budsjettering – etablering av S-kurve
 • Fremdriftsmåling
 • Kostnadskontroll og budsjettrevisjoner
 • Inntjent verdi metoden
 • Prognostisering ved bruk av inntjent verdi
 • Endrings- og avvikshåndtering
 • Styring av produktkvalitet

Forventet tidsbruk: 25 – 35 timer

Webinar 3: 8. desember

Webinar 3: 8. desember 

 • Oppsummering kursmodul 3 - Planlegging, oppfølging og kontroll i prosjekter
 • Oppsummering av alle moduler
 • Eksamensforberedelser
 • Q&A

Forventet tidsbruk på e-læringsmodul 3: 25 - 35 timer

Selvstudie frem til eksamen 09. juni 2022

Eksamen: 15. desember

Kriterier

For å kunne melde deg opp til eksamen for Diploma in Project Management må du ha fullført de tre første kursmodulene i studiet

Praktisk informasjon om eksamen

15. desember 

Eksamen er nettbasert og gjennomføres i læringsportalen myMetier. Den består av 70 multiple choice spørsmål som skal besvares på 90 minutter. Du vil få fire svaralternativer på hvert spørsmål, og ett av svaralternativene er korrekt.

Sensur

Sensur tar ca. 6-8 uker med fratrekk fra ferier. Karakterutskriften utstedes av SKEMA Business School og vil bli tilsendt per post til den adressen du oppgir i et spørreskjema du får tilsendt for å dokumentere krav for studiepoeng.

Supplerende studielitteratur

I tillegg til selvstudie vil følgende bøker være et godt supplement og bidra til økt forståelse for faget prosjektledelse. Bøkene kan kjøpes av PMI, www.pmi.org, Amazon, www.amazon.com eller Akademika/Norli.
OBS: Denne litteraturlisten er ikke et krav for å fullføre kurset og bestå eksamen, kun et valgfritt supplement

Relevant for hele programmet

 • Meredith, J. M., and Mantel, S. J. Project Management. A managerial approach. Last edition. John Wiley & Sons
 • Styring av vellykkede prosjekter med PRINCE2. 2017. TSO/Cabinet Office. UK
 • Project Management Institutes Body of Knowledge - PMBOK® Guide – 5th Edition
 • APM – Association for project management. 2012. UK. ISO 21500:2012. Guidance on project management

Prosjektledelse - oversikt og innsikt

 • Reve, T., Kolltveit, B., Lereim, J. Prosjekt: Strategi, organisering, planlegging og gjennomføring. Universitetsforlaget
 • Gardiner, P. Project Management. A Strategic Planning Approach. Palgrave

Prosjektledelse i praksis

 • Kerzner, H. Advanced Project Management. Best practices on implementation. John Wiley & Sons
 • Project management – Achieving competitive advantage by Jefferey K. Pinto (Pearson, 2015)
 • Målrettet prosjektstyring – Erling S. Andersen (NKI-forlaget 2016)

Planlegging, oppfølging og kontroll i prosjekter

 • Rolstadås et al 2020: Praktisk Prosjektledelse – fra ide til gevinst
 • Fleming, Q. W., Earned Value Project Management. PMI.

Kundeomtaler

Gjennomsnittlig vurdering:  
 11 vurderinger
avOle-Christian Johansen | JOHANSEN MEDIEPRODUKSJON onDiploma in Project Management

Faglig påfyll i ditt eget tempo.

avMette Dobler Hamre | Arendal Kommune onDiploma in Project Management

Lærerikt og mange gode poeng i utøvelse av prosjektledelsen

avAnette Hermann Vedvik onDiploma in Project Management

Gjennom dette kurset får man god innsikt og forståelse innen faget prosjektledelse. Kurset passer perfekt for deg som ønsker å oppdatere og formalisere din kompetanse.

avAnita Morch Slettebø | Asker kommune onDiploma in Project Management

Hvis man vil lære mer om prosjektstyring og gjennomføring så er dette kurset veldig fint bygget opp. Portalen er ryddig og oversiktlig, og det er en motiverende måte å jobbe seg gjennom pensum på. Det er et grunnleggende kurs, men jeg ser en stor fordel av å ha erfaring i fra prosjekter for å lettere relatere seg til pensum.

avLinn Førland onDiploma in Project Management

Dette kurset gir utbytte, er gjennomførbart ved fulltidsjobb og er brukervennlig å gjennomføre.

Side 1 av 3:
«
 
 
1
2
3
 
»
 

Opptakskrav

For å kunne gå opp til et studiepoenggivende kurs må du kunne dokumentere at du tilfredsstiller kravene til generell studiekompetanse eller realkompetanse).

Generell Studiekompetanse

Fullført og bestått 3-årig videregående opplæring med følgende fag:

Norsk (4+5+5 uketimer)
Engelsk (5 uketimer)
Matematikk (5 uketimer)
Naturfag (5 uketimer)
Samfunnsfag (6 uketimer): nyere historie (4 timer) og samfunnslære (2 timer)

Realkompetanse

Søkere som har fylt 25 år i opptaksåret og har 5 års fulltids arbeidserfaring eller 5 års kombinasjon av arbeidserfaring og utdanning. Som arbeidserfaring kan en også regne omsorgsarbeid og militær førstegangstjeneste/ siviltjeneste.

Anerkjent kompetansebevis

Etter endt eksamen får du tildelt studiebevis som dokumenterer prosjektkompetansen din.

 • Diploma in Project Management er en sertifisering som utstedes av Metier OEC Academy og dokumenterer at du har bestått sertifiseringsløpet.
 • I tillegg får du et karakterbevis som utstedes av SKEMA Business School i Frankrike og dokumenterer at du har fullført 15 studiepoeng.

Gjør som de beste

Prosjektkompetanse trengs i alle bransjer. Derfor er et sertifiserings- og videreutdanningsløp i prosjektledelse verdifullt for deg som ønsker kompetanse som kommer til å være ettertraktet i fremtiden.

Over 3 000 profesjonelle prosjektledere har sertifisert seg i Diploma in Project Management og sertifiseringsløpet brukes av et hundretalls små og store internasjonale selskaper som intern prosjektlederopplæring.

 • Prisbelønnet e-læringsmetode som vil hjelpe deg gjennom sertifiserings- og studieløpet på en effektiv og smart måte
 • Full fleksibilitet til å studere når og hvor det passer deg
 • Lar seg enkelt kombinere ved siden av fulltidsjobb
 • Kursene kan bygges videre på med en Executive MBA i prosjektledelse
 • Egen nettmentor - mulighet til å stille faglige spørsmål gjennom kursperioden
 • Øk egen verdi i arbeidsmarkedet med en ettertraktet kompetanse
3e-læringskurs
4digitale workshops
15studiepoeng

Har du spørsmål om dette studiet?

Våre samarbeidspartnere

Få mer ut av studiet med et abonnement på myMetier+

myMetier+ er en kunnskapsportal og et oppslagsverk som gir deg verktøyene du trenger for å gjøre en bedre jobb med dine prosjekter.

Noen av våre kunder


Over 3000 fagfolk fra ulike virksomheter har valgt å ta Diploma in Project Management for å holde seg relevante. Mange av dem kommer fra store virksomheter som lever av prosjekter.

Slik kombinerer du fulltidsjobb med studier i prosjektledelse


Det å balansere fulltidsjobb og studier er absolutt ingen enkel oppgave, men med litt god planlegging er det heller ikke umulig. Vi har tatt en prat med prosjektleder i NEP Norway, Ole-Christian Johansen, om hvordan han klarte å sjonglere full jobb og småbarnsliv, samtidig som han tok et Diploma in Project Management.

Hvordan kombinere fulltidsjobb og studier i prosjektledelse?


Prosjektstudier og fulltidsjobb hånd i hånd? Vi har snakket med Account Manager i EDRMedeso, Marcus Rodriguez, om hvordan han kombinerer familielivet, fulltidsjobb og studier.

Bestilling

Bestill nå og kom i gang med det samme. Du har tilgang til e-læringen i ett år og bestemmer selv tid og sted for dine studier.