Certified Project Planner

Innhold i sertifiseringen Certified Project Planner

Certified Project Planner er en formell sertifisering som kombinerer internasjonale standarder og beste praksis innen planlegging.

Målet med denne sertifiseringen er å øke kompetansen hos erfarne planleggere og å tilby en formell utdannelse innen planlegging og kontroll til dem som ønsker en karriere innen dette viktige fagområdet. 

Lær hvordan du:

 • Blir i stand til å fylle rollen som prosjekt ­planlegger
 • Bruker teorien om planlegging og kontroll aktivt
 • Bruker planleggingsmetoder, teknikker og verktøy i operativt arbeid
 • Blir komfortabel i planleggerrollen å jobbe effektivt med resten av prosjekt­gruppen
 • Kan videreutvikle din karriere innen prosjektledelse
L
E E-læring - Prosjektledelse - oversikt og innsikt

Kurset gir deg en unik innsikt i og forståelse for helheten i prosjektfaget.

Etter dette kurset skal du:

 • Ha en god oversikt over faget prosjektledelse
 • Ha kunnskap om hva som skal til for å lykkes med prosjekter
 • Ha kjennskap til sentrale begreper, kunnskapsområder og prosesser

Kurset gjennomføres som selvstudie og e-læring. Hvor lang tid du bruker, avhenger av erfaringen du har fra før, men som oftest mellom 15 og 40 timer. Tar du e-læringskurset som en del av studie med eksamen, bruker du gjerne mer tid på forberedelser og anbefalt litteratur.

E E-læring - Praktisk prosjektplanlegging

Kurset går gjennom prosjektprosessen trinn for trinn og tar opp helheten du trenger forståelse for hvis du skal kunne levere resultater somforventet.

Etter dette kurset skal du:

 • Vite hvordan man i praksis etablerer, planlegger, gjennomfører og avslutter et prosjekt
 • Vite hvordan de forskjellige fasene i et prosjekt ledes og styres
 • Være kjent med hvilke utfordringer man kan møte som prosjektleder eller prosjekteier og ha fått innsikt i hvordan disse skal håndteres
 • Ha forbedret din evne til å håndtere relasjonen til aktørene i prosjektet

Kurset gjennomføres som selvstudie og e-læring. Hvor lang tid du bruker, avhenger av erfaringen du har fra før, men som oftest mellom 15 og 40 timer. Tar du e-læringskurset som en del av studie med eksamen, bruker du gjerne mer tid på forberedelser og anbefalt litteratur.

W Workshop - Praktisk prosjektplanlegging

Vi ser på:

 • Prosjektmodell
 • Oppstart av prosjektet
 • Arbeidsomfang
 • Prosjektnedbrytningsstruktur
 • Endringer
 • Plannlegger/tidsplanlegger
 • Prosedyrer

Workshop gjennomføres i klasserom mellom kl. 09:00-16:00

W Workshop - Planleggerrollen

Vi ser på:

 • Roller og selvrealisering
 • Være i stand til å utføre metoder for å avklare roller og ansvar
 • Tidsplanlegging - hva er viktig?
 • Definere din rolle
 • Kommunikasjon
 • Hvordan jobbe med andre

Workshop gjennomføres i klasserom mellom kl. 09:00-16:00

E E-læring - Planlegging, oppfølging og kontroll

Dette kurset formidler teknikker som gir oversikt og forutsigbarhet for både prosjektleder og eiere. Innholdet er i stor grad rettet mot styring av prosjekttrekanten - omfang/kvalitet, tid og kostnader.

Etter kurset skal du:

 • Få en forståelse for hvilke grep som kan tas for å ha oversikt og kontroll over prosjektet
 • Kunne bruke teknikker for å planlegge og kontrollere tid, kost og kvalitet
 • Få en helhetlig forståelse for de mest anerkjente teknikkene for styring av kostnad, tid og omfang og når disse bør brukes

Kurset gjennomføres som selvstudie og e-læring. Hvor lang tid du bruker, avhenger av erfaringen du har fra før, men som oftest mellom 15 og 40 timer. Tar du e-læringskurset som en del av studie med eksamen, bruker du gjerne mer tid på forberedelser og anbefalt litteratur.

W Workshop - Verktøy og teknikker for prosjektplanlegging

Vi ser på:

 • Tidsplaner
 • Kostnadsestimat
 • Fremdriftsrapportering
 • Grunnlinje og revisjoner

Workshop gjennomføres i klasserom mellom kl. 09:00-16:00

E Eksamen - Multiple Choice 28. april

Det er 100 spørsmål som skal besvares på 2 timer der du må ha 65 % riktig for å bestå.