Forbedringsprogram i ABB OGC

Kort om prosjektet

Etter flere år med kontinuerlig vekst opplevde ABB OGC en rekke utfordringer. Med dette som utgangspunkt satte ABB OGC i samarbeid med Metier OEC, i gang et omfattende forbedringsprogram i slutten av 2012. Målsetning var å effektivisere prosjektgjennomføringen og øke lønnsomheten i ABB OGCs mange ulike prosjekter. Metier OEC foretok en full gjennomgang av organisasjonen, styringssystemer og et utvalg representative prosjekter.

 

Tiltak som ble iverksatt

  1. Etablere en prosjektmodell med tilhørende prosess for eierstyring av prosjekter. Prosjekter må kategoriseres for å sikre riktig nivå på eierstyring.
  2. Oppdatere prosjektrammeverket for å sikre en enhetlig, effektiv og gjenkjennbar gjennomføringsmetodikk. Styringssystemet og metodikken tilpasses definerte prosjektkategorier
  3. Etablere et prosjektkontor (PMO) som sørger for å sikre en helhetlig tilnærming til prosjektledelse og kontinuerlig læring i organisasjonen. Vurdere organisatoriske justeringer ved å skille prosjekteierskap og ressurseierskap for å styrke prosjektenes effektivitet og lønnsomhet.

ABB OGC besluttet å gjennomføre de foreslåtte tiltakene. I perioden 2013 - 2015 ble det jobbet systematisk med å innføre nye retningslinjer for prosjekteierstyring og selskapet utviklet et nytt rammeverk for prosjektgjennomføring. Samtidig ble det opprettet et eget prosjektkontor (PMO).

Implementeringen startet i 2014 gjennom bruk av pilotprosjekter, opplæringsmoduler, informasjonsmøter og etablering av endringsagenter som de viktigste faktorene. I 2015 ble det også foretatt en større organisasjonsendring, blant annet ved å skille mellom ressurseierskap og prosjekteierskap, i tråd med anbefalinger fra Metier OEC.

Til tross for krevende tider og kraftig prispress i olje- gass markedet fra 2014, lykkes ABB OGC med å styrke forutsigbarhet, effektivitet og konkurransekraft i selskapets prosjektgjennomføring.

Etter drøyt tre år med intensivt arbeid var status

  • ABB OGC hadde ingen store tapsprosjekter.
  • Forbedrete og mer forutsigbare marginer

Dette viser verdien av riktige og systematiske forbedringstiltak. Metier OEC er stolt av å ha bidratt til dette prosjektet.

"Metiers OECs analyse og bidrag til prosessene har vært avgjørende for de grep vi har gjort og de prosesser som nå er styrende
for vår virksomhet."

Petter Munthe-Kaas

Vice President Business Governance, ABB OGC

Interessert i å vite mer?