Prosjektutdanning i NTE

Kort om prosjektet

Metier OEC Academy og NTE har siden 2013 hatt et helhetlig program i prosjektopplæring i NTE. Opplæringen er et ledd i en prosjektforbedring og profesjonalisering av prosjektvirksomheten i NTE.

Helhetlig opplæringsprogram innenfor prosjektledelse

NTE har siden 2013 arbeidet målrettet med et helhetlig opplæringsprogram innen prosjektarbeid i NTE. Som ledd i en ønsket og nødvendig prosjektforbedring og profesjonalisering av prosjektvirksomheten i NTE har mer enn 80 deltagere gjennomført kurs gjennom programmet.

Gjennom NTEs utdannelse i prosjektledelse vil alle som jobber i prosjekter få tilbud om målrettet videreutvikling i et program som bygger på vårt kvalitetssystem og interne retningslinjer slik at kompetansen bygges bredt i organisasjonen.

NTE tilbyr prosjektledelse som karrierevei. Utdanningstilbudet vil i tillegg til å trygge selskapets ledelse, gi de ansatte en identitet og gode utviklingsmuligheter innen etablert praksis for prosjektstyring og gjennomføring. NTE tror at ved å innføre et slikt tilbud, vil de bli en enda mer attraktiv arbeidsplass.

Leveransen fra Metier OEC Academy har bl.a. bestått av

  • Vurdering av styringsmodell for prosjekter (prosjektmodell).
  • Utvikling av tilpasset kursprogram. Programmet består av ulike kursmoduler som til sammen dekker de viktigste områdene som prosjektledere og -medarbeidere må beherske.
  • Tilpasset kundeside for presentasjon av kursinnhold.
  • Gjennomføring av kursprogram i kombinasjon av e-læring og klasseromskurs.
  • Læringsportal for gjennomføring av e-læringskurs og forberedelse til klasseromskurs.

Nytte

Opplæringen ved NTE har vært en stor suksesshistorie for den enkelte ressurs. Et tilpasset og profesjonelt læringsrammeverk for vår virksomhet med god balanse mellom elektronisk læring og ordinær undervisning.

Gjennom prosjektlederopplæringen har deltakerne fått etablert et felles begrepsapparat og en basisforståelse for prosjektledelsesprosessene. Utdanningen har gitt deltakerne mulighet til å reflektere godt over sin egen situasjon som enten prosjektleder eller prosjektdeltaker. Videre har utdanningen gitt gode verktøy til bruk i det daglige arbeidet.

"Jeg har stor tro på prosjektkompetanse som en viktig og nødvendig faktor for at vi skal ha suksess for å nå våre mål fremover. Vi har en sterkt voksende prosjektportefølje og det er avgjørende at vi følger prosjektledelsens beste praksis skal vi oppnå god måloppnåelse og unngå overskridelser eller avvik."

Bjørn Vik-Mo

Konserndirektør strategi og virksomhetsstyring, NTE

Interessert i å vite mer?