Nummer 1 i prosjektledelse

Kort om prosjektet

Metier OEC Academy har i nært samarbeid med Skanska Norge utviklet GNIST - et unikt kompetansehevingsprogram for ansatte i konsernet. Målet var å etablere et felles styringssystem og bidra til økt kunnskap innen prosjektledelse og prosjekthåndtering, slik at Skanska kan levere enda bedre prosjekter til sine kunder.

Målrettet innsats og satsing på kompetanseutvikling nytter. I 2016 leverte Skanska rekordmarginer, og har i dag en langt bedre økonomisk forutsigbarhet i sine prosjekter enn tidligere.

Nummer 1 i prosjektledelse

Skanska Norge er en av Norges fremste aktører innen store og komplekse byggeprosjekter i Norge.
Selskapet er involvert i omlag 150 ulike byggeprosjekter til enhver tid, som spenner fra entreprenørvirksomhet, eiendomsutvikling, infrastruktur til utvikling av næringseiendom. Selskapet hadde en omsetning på 13,6 milliarder kroner og tilsammen 3.800 ansatte i 2016.

Utgangspunktet for samarbeidet med Metier skjedde i 2011. Da slet Skanska Norge med svak lønnsomhet, lav forutsigbarhet og en rekke tapsprosjekter. Ledelsen måtte foreta flere drastiske grep for å posisjonere selskapet bedre i et krevende bygg- og anleggsmarked. Ett av hovedelementene i forbedringsprogrammet var å etablere et internt opplæringsprogram, kalt GNIST – med en klar ambisjon om å bli nummer 1 i prosjektledelse.

Metier OEC Academy ble koblet inn i prosjektet i en tidlig fase, og har vært sentral i å bygge opp og utvikle det faglige innholdet i GNIST-programmet. Metier OEC har jobbet tett sammen med Skanska og NTNU i Trondheim for å skape en effektiv læringsprosess, et solid faglig fundament, og et skreddersydd innhold slik at det er mest mulig relevant. Målet med opplæringsprogrammet er å øke kompetansen innen prosjektledelse i alle ledd, slik at selskapet er bedre rustet til å håndtere kompliserte byggeprosjekter på en effektiv og profesjonell måte.

Skanska satte noen ambisiøse mål:

 • Skape det absolutt beste prosjektakademiet innen byggenæringen i landet
 • Villige til å bruke store resurser på opplæring og kompetanseheving
 • GNIST-programmet er sentralt for å nå Skanskas visjon og målsetninger frem mot 2020

Suksessfaktorer

En sentral årsak til at Skanska har lykkes med sitt opplærings- og kompetanseprogram, var fordi konseptet ble forankret i ledelsen og blant nøkkelpersoner i organisasjonen.

I tillegg er GNIST blitt en suksess fordi:

 • Tydelige mål – effektmål og læringsmål
 • Basert på internasjonale standarder og beste praksis
 • Moderne og effektiv læringsprosess
 • Fokus på kunnskapsdeling, erfaringsoverføring og nettverksbygging
 • Gode kursledere med relevant erfaring
 • En styringsgruppe som eier programmet og som følger opp at effekt tas ut som forventet

Målrettet innsats

Metier OEC Academy har også bistått med å etablere og implementere prosjektmodellen til Skanska. Prosjektmodellen er en overordnet prosess for eierstyring og prosjektledelse gjennom prosjektets livssyklus.

Den har bidratt til svært gode resultater for Skanska Norge:

 • Leverte ”all time high” margin i 2016
 • Bedre kontroll og forutsigbarhet
 • Bedre utnyttelse av erfaringer og ”beste praksis”
 • Tydelige kvalitetskrav på leveranser og beslutninger
 • Bedre produktivitet

Over 700 ansatte har gjennomført GNISTprogrammet. Basert på resultater og de gode erfaringene i Skanska Norge, har konsernledelsen besluttet å eksportere kompetanseprogrammet til selskapets enheter i USA og England.

"Skanska skal ha det absolutt beste prosjektakademiet tilpasset dagens strategi og behov, som innfrir eller overgår deltakernes forventninger og som bidrar sterkt til at Skanska gjennomfører gjentakende vellykkede prosjekter."

Ståle Rød

CEO, Skanska

Interessert i å vite mer?